Kulturno istorijsko nasleđe Sokobanje

Od brojnih kulturno-istorijskih spomenika, rasprostrtih po celoj teri toriji opštine, svojim vrednostima i turističkom funkcijom posebno se ističu: (1) Sokograd srednjovekovni grad-tvrđava nastao u periodu između I i VI veka, više puta rušen i obnavljan, ali nedovoljno rekonstrui san, konzerviran i zaštićen, tako da i nije mogao biti adekvatno turistički valorizovan i efikasnije uključen u ponudu Sokobanje; (2) kupatilo “Park” (Amam) u centralnom banjskom parku, sa kadom u kojoj se banjao knez Miloš Obrenović, podignuto u tursko doba na ostacima rimskih temelja (što govori o vremenu otkrivanja i počecima korišćenja lekovitih svo jstava termomineralnih voda Sokobanje) i dva puta obnavljano kako bi zadržalo svoju veoma značajnu istorijsku vrednost, turističku atraktivnost i zdravstveno-rekreativnu funkcionalnost; (3) zgrada “Milošev konak”, sagrađena za potrebe administracije kneževine Srbije, dobro očuvana i adaptirana u atraktivni ugostiteljski objekat, tako da je direktno uključena u turističku ponudu Banje; (4) crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, podignuta 1892. godine u srpsko-vizantijskom stilu, sa bistom mitropolita Mihaila u porti; (5) spomen česme (Hajduk-Veljkova, knjaza Miloša i Ljube Didića) koje, takođe, predstavljaju značajne kulturno-istorijske vrednosti Banje i njene okoline; (6) spomen-biste uglednim gostima (turistima) Sokobanje – Branislavu Nušiću, Stevanu Sremcu i Ivu Andriću, i dr. Tu su i brojna etnografska obeležja koja se brižljivo čuvaju i neguju u seoskim naseljima (folklor, običaji i dr.). Mada relativno brojno, za kulturno-istorijsko nasleđe Sokobanje se može reći da još nije dobilo svoju adekvatnu ulogu i funkciju u turističkoj ponudi. Stoga se u budućem razvoju turizma ovim vrednostima mora posvetiti znatno veća pažnja, naročito u pogledu efikasne zaštite, funk cionalne restauracije, adekvatne turističke valorizacije i neposrednije prezentacije.

 

Kulturni život i manifestacije

U savremenoj turističkoj ponudi, naročito onih destinacija u kojima se ostvaruje duži boravak turista (kakva su banjska mesta), sadržaji kulture, zabave i razonode predstavljaju veoma značajne kvalitativne elemente. Glavni nosioci i organizatori kulturnih sadržaja u turističkoj ponudi Sokobanje su muzej i biblioteka. Mada po dimenzijama i raspo loživom prostoru predstavlja skromnu građevinu, u zgradi muzeja se or ganizuju brojní sadržaji koji upotpunjuju kulturní život kako lokalnog sta novništva, tako i turističkih posetilaca, čineći na taj način njihov boravak raznolikijim i kvalitetnijim. U njemu se redovno, naročito tokom leta, or ganizuju prigodne izložbe slika i skulptura, knjiga, raznih predmeta i ek sponata, koje mogu da zadovolje različita interesovanja. Ispred muzeja je uređen mini-amfiteatar koji se u letnjoj sezoni koristi za pozorišne pred stave, književne večeri i druge prigodne manifestacije. Gradska biblio teka raspolaže sa preko 30000 knjiga, čitaonicom i video-klubom, a u njenom okrilju je i Međunarodní centar za turističku í ekološku dokumen taciju.

U vreme letnje turističke sezone u Sokobanji se, u okviru “Banjskog kulturnog leta”, organizuju brojne manifestacije koje upotpunjuju sadržaj boravka turista, ali deluju i kao posebni motivi privlačenja odgovarajućih segmenata tražnje. Nivoom atraktivnosti i turíističke privlačnosti posebno se ističu sledeće: “Prva harmonika Jugoslavije” sa tradicijom dugom 35 godina, “Salon karikature o ekologiji”, “Zlatne ruke” (takmičenje u pripremanju starih zaboravljenih jela – ekološka hrana), Sv. Jovan – biljo Iber (manifestacija koja se organizuje 7. jula i obeležava početak sak upljanja lekovitog bilja i šumskih plodova na ovom prostoru), Sajam lekovitog bilja”, “Turističko poselo” i dr. Boljom organizacijom i mar ketinškom obradom ovih događaja doprinelo bi se masovnijem razvoju manifestacionog turizma u Banji.

Pogledajte i ovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: