Klima Sokobanje

Pored neospornih balneoloških potencijala (termomineralne vode, gas i peloid), teritoriju Sokobanje karakterišu i brojne klimatske vrednosti. koje joj daju obeležja tipičnog banjsko-klimatskog turističkog i zdravst venog prostora. Možda više nego u drugim banjama Srbije, pa i SR Jugoslavije, ovde je ispoljena prostorno-funkcionalna komplementarnost balneoloških i klimatskih vrednosti, koja čini temeljnu osnovu za razvoj turističko-rekreativne, zdravstveno-preventivne i lečilišne funkcije. To je, bez sumnje, veliki potencijal koji u dosadašnjem razvoju nije bio u pot punosti valorizovan i organizaciono adekvatno postavljen, tako da ga u budućim razvojnim koncepcijama treba tretirati kao najznačajniju vred nosnu komponentu i najizraženiju komparativnu prednost u odnosu na druge banjske centre u Republici.

Klima teritorije opštine Sokobanja je pod snažnim uticajem konti nentalnih vazdušnih strujanja, naročito onih iz pravca zapada, istoka i juga. Medutim, gledano lokalno, stanje klimatskih elemenata Sokoban jske kotline je pod izraženim dejstvom obodnog planinskog reljefa i šumske vegetacije na okolnim planinama, što uslovljava zonalne visinske vrednosti i odgovarajuće mikroklimatske modifikacije. Najniži delovi teri torije opštine, kojima pripada i Banja, odlikuju se umerenijim klimatskim. karakteristikama koje odgovaraju srednjevisinskoj klimi (300-800 m), sa odsustvom jakih vetrova, dobrom osunčanosti, prisustvom šumskih aerosola i aromatičnih supstanci u vazduhu. U obodnom planinskom delu teritorije, medutim, preovladava visinska klima (800-1300 m) sa sniženim parcijalnim vazdušnim pritiskom. niskom aerozagadenosti, smanjenim sadržajem vodene pare, sniženim odavanjem toplote sa ljudskog tela, čistom atmosferom, intenzivnijim infracrvenim i ultraljubičastim zrače njem i dr. (Radivojević, 1978). Iz navedenih i drugih karakteristika proi stiče zaključak o veoma povoljnom rekreativnom i zdravstvenom dejstvu visinske klime, koje se funkcionalno, może usmeriti u pravcu preventive, lečenja, rehabilitacije i rekreacije (naročito u jużnoj zoni – Ozren, Leskovik I Devica).

Ovakva diferenciranost vrednosti klimatskih elemenata i izraženi zonalni meduuticaji daju specifična kako zdravstvena, tako i turističko rekreativna obeležja klimi teritorije Sokobanje. Tome znatno doprinosi i povoljan odnos jonizacije u atmosferi, odnosno prisustvo pozitivnih i negativnih jona u odgovarajućoj srazmeri, koji deluju osvežavajuće i ok repljujuće na ćovekov organizam. Naime, višegodišnjim praćenjem zdravstvenih efekata boravka u ovom prostoru utvrdeno je da klimatski faktori pogoduju obolelima od bronhijalne astme, hroničnog bronhita, povišenog krvnog pritiska, nervnog sistema, endokrinih žlezda i dr., kao i onima sa povišenom nervnom napetosti, premorenim organizmom i hroničnim zamorom. Na ovakvoj raznolikosti vrednosnih obeležja klime temelje se brojni zdravstveni uticaji, kao i višestruki efekti u pogledu rek reacije, oporavka, odmora i razonode.

Što se tiče užeg prostora koji zahvata banjski turistički centar Soko banja, osnovne klimatske karakteristike sadržane su u sledećem: srednja godišnja vrednost temperature vazduha iznosi 10,50 C, sa amplitudom od 20,20 C. što joj odreduje karakter mezotermalne kontinentalne klime; srednja godišnja vlažnost vazduha iznosi 75%, sa blagim prelazom vred nosti iz zime ka letu i obratno, tako da ovo podneblje karakteriše ubla žena kontinentalna klima; prosečna godišnja oblačnost iznosi 5,4 deset ina (najmanja je u letnjem periodu sa minimumom u avgustu od 3,6 de setina), vedri dani učestvuju sa 21%, dok dani sa relativno malom. oblačnosti imaju godišnje učešće od 68%, što se smatra veoma povol inim klimatskim faktorom za razvoj turizma; atmosferski pritisak nema jake i nagle promene i kreće se vrednostima od oko 736 mb; dominiraju. blagi zapadni, južni i jugozapadni vetrovi, dok su jaki vetrovi retki, traju kratko i najčešće duvaju sa istoka tokom zime (košava), tako da pročišćavaju vazduh u kotlini i samom banjskom naselju; prisutne sul minimalne količine prašine u vazduhu, koje se kreću u granicama dopuštene koncentracije (Radivojević, Ćosić, 1978).

S obzirom na napred izložena i druga vrednosna obeležja klimatskih elemenata može se konstatovati da Sokobanja ima umerenokontinen talnu klimu, sa kombinovanim sedativnim i stimulativnim dejstvom na čovekov organizam tokom cele godine. Ipak, za ugodan turističko rekreativni boravak, banjsko-klimatsko lečenje i rehabilitaciju (klimatski konfor) najpogodniji je period od početka juna do prve polovine septem bra (oko 90 dana). Tada je prosečna temperatura vazduha veća od 18⁰ C (dok je u trajanju od oko 60 dana prosečna temperatura vazduha viša od 200 C), povećana insolacija (prosečno oko 9,5 h sunčevog sijanja tokom dana), oblačnost smanjena ispod 5/10, relativna vlažnost vazduha u granicama normalne vrednosti (oko 70%) , smanjena količina i čestina padavina i učestalost hladnijih i jačih vetrova. Ovome treba dodati i malu zastupljenost ekstremno visokih temperatura (tropski dani), relativno male dnevne temperaturne amplitude zbog uticaja okolnog reljefa i vegetacije, stalno vertikalno strujanje vazduha sa okolnih planina koje mikroklimu Banje čini ugodnom tokom celog dana, normalan i stabilan vazdušni pritisak, kao i povećano prisustvo ozona u vazduhu, naročito posle izlučivanja pljuskovitih kiša. Dakle, gledano sa stanovišta klimatske udobnosti, ovaj period je pogodan za sadržajnu i efikasnu turističku rek reaciju (uz zastupljenost više vidova selektivnog turizma), direktno i inte gralno korišćenje prirodnih lekovitih faktora na otvorenom prostoru (razne organizovane i individualne sportsko-rekreativne aktivnosti, ku panje u otvorenim bazenima sa termomineralnom vodom, inhalacija u pri rodi, šetnja, planinarenje i dr.). Iz tih razloga, Sokobanji se često i sasvim opravdano pripisuje i epitet vazdušne banje, bez obzira na njenu relativno nisku nadmorsku visinu.

Isticanje napred pomenutih i drugih klimatskih pogodnosti, medutim, ne znači da se one, naročito u kombinaciji sa balneološkim potenci jalima, ne mogu koristiti u turističko-rekreativne i zdravstvene svrhe i u ostalim periodima godine, posebno u proleće i jesen. Naime, primenom najnovijih naučnih dostignuća u oblasti balneoklimatologije i savremenih metoda u sferi balneologije i fizikalne medicine raspoloživi resursi se mogu efikasno koristiti tokom cele godine. Naravno, za to je neophodno obezbediti odgovarajuće materijalne i organizacione uslove, kao i ade kvatnu strukturnu i funkcionalnu povezanost turističkih i zdravstvenih usluga.

Pogledajte i ovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: