Hidrografski potencijali

fabrika za preradu vode u carini

Teritoriju opštine Sokobanja karakteriče raznolika hidrografska mre 2a. čiji pojedini elementi, naročito izvori tople i hladne mineralne vode, predstavljaju temeljne vrednosti i polazišta u njenom turističkom razvoju. Prisutni su brojni hidrografski objekti koji samostalno, ili komplemen tarno, daju svoj doprinos ukupnoj atraktivnosti, turističko-rekreativnoj i zdravstvenoj funkcionalnosti šireg banjskog prostora: izvori termominer aine vode, rečni tokovi sa atraktivnim pojavama (vodopadi, slapovi, vi rovi, fauna i dr.), jezera, izvori kvalitetne pitke vode i dr.

Sastav tla i reljef su imali odlučujući uticaj na formiranje hidrograf ske mreże ovog prostora. S tim u vezi, mogu se izdvojiti dva hidrološki različita dela: (1) visa krečnjačka zona, sa karakteristikama tipične karsne hidrologije; (2) niži delovi kotline, koji su u osnovi izgrađeni od debelih jezerskih naslaga i kristalastih skriljaca i omogućavaju normalnu hidrologiju u vododrživom terenu. Zahvaljujući ovakvoj geološkoj gradi nižih delova kotline izdan je relativno plitka (8-12 m), tako da se ova voda koristi za vodosnabdevanje.

Okosnicu hidrografske mreže na teritoriji opštine Sokobanja čini reka Moravica, koja je obrazovala svoj tok posle povlačenja jezera iz kotline. Usecajući korito uz južni obod kotline formirala je izrazitu asimetriju u svom slivnom sistemu. Najveće I najduže pritoke prima sa desne strane – Sesaiska, Vošaćka i Jošanička reka, dok su od levih pri toka najznačajnije Gradašnica, Čučunjska i Poružnička reka Pored vodotoka, hidrološku kartu ovog prostora čine i brojni izvori termominer alnih voda, izvori slatke pitke vode, veštačka i prirodna jezera.

S obzirom na zastupljenost, raznolike funkcije i razvojni značaj, na jvrednije hidrografske turističke potencijale Sokobanje čine lekovite min eralne vode. Ove vode se na teritoriji opštine javljaju na više mesta, pri čemu je, imajući vidu mestimičnu prostornu koncentrisanost izvorišta, moguće izdvojiti dve osnovne zone sokobanjsku i zonu Jošanice. Lekovita svojstva termomineralnih voda uočena su i korišćena još u rim sko doba, što je, u osnovi, opredelilo i lociranje starog jezgra Soko banje, formiranog u neposrednoj blizini njihovog pojavljivanja. One su još intenzivnije korišćene u zdravstveno-lečilišne svrhe u vreme turske vladavine, i to kako od strane lokalnog stanovništva, tako i ranjenih i iscrpljenih vojnika iz raznih krajeva imperije. Ta tradicija je nastavljena i posle oslobodenja od Turaka, kada se ovaj prostor počinje intenzivnije naseljavati. Na osnovu naredbe.knjaza Miloša (1834. god.) da se staro tursko kupatilo, sagrađeno na ostacima temelja rimske terme, potpuno obnovi i proširi, podignuto je znatno veće i funkcionalnije kupatilo (“Amam”) sa Miloševom kadom u centralnom delu (očuvano i do danas). Ono je, u početku, služilo stanovništvu Sokobanje i okolnih sela u svrhu lečenja, oporavka i okrepljenja, a kasnije i sve brojnijim gostima turis tima koji su dolazili u Banju iz istih razloga.

U Sokobanji postoje topli, hladni i mlaki izvori mineralne vode, koji su skoncentrisani na tri lokaliteta: u centralnom banjskom parku, na lo kalitetu Banjica i u zoni korita reke Moravice. Većina izvora je kaptirana i stavljena u funkciju razvoja zdravstvenog turizma. Karakterišu se raz ličitom izdašnosti i temperaturom, te raznolikim hemijskim sastavom i stepenom radioaktivnosti Temperatura vode se kreće u rasponu od 28 do 450 C, na osnovu čega je šest glavnih izvora svrstano dve osnovne grupe: (1) hipertermalni izvori (kupatilo “Park”), čija voda ima tempera turu između 39 i 450 C: (2) hipotermalni izvori (kupatilo “Banjica”), sa temperaturom vode od 28 do 34°C. Radioaktivnost lekovitih izvora ima vrednost od 5,7 do 13,5 MJ, koja ih svrstava u grupu najradioaktivnijih mineralnih voda u Jugoslaviji. S obzirom na visok stepen radioaktivnosti, raznoliku i sadržajnu hemijsku strukturu termomineralne vode Sokobanje spadaju u grupu radioaktivn oligomineralnih sulfidnih hiper/hipoter malnih voda. Ovakva obeležja, stručno potvrdena od strane nadležne službe Medicinskog fakulteta u Beogradu (1992) i prikazana u narednom pregledu, omogućavaju široku lepezu njihove upotrebne vrednosti u tur ističke i zdravstvene svrhe i daju značajne komparativne prednosti Soko banji u odnosu na druge banje u Jugoslaviji. Ova ocena pogotovo važi ako se sokobanjski mineralni izvori tretiraju komplementarno sa gasom radonom, sastavom vazduha i vrednostima mikroklimatskih elemenata Banje i neposrednog okruženja, kao i sa izvorima u Banji Jošanici koje prati i lekovito blato (peloid).

Na i navedenim i drugim vrednostima termomineralnih voda, kao i relevantnim komplementarnim obeležjima određenih klimatskih ele menata, utemeljene su brojne medicinske indikacije Sokobanje: hronični reumatizam, išijas, stanja nakon povreda, bronhijalna astma, hronični hepatitis, psihoneuroze, neurastenije. laki oblici povišenog krvnog pri tiska, anemija i dr. S tim u vezi, prisutni su i raznoliki oblici korišćenja lekovitih i zdravstveno-rekreativnih svojstava voda, kao što su: kupanje, inhalacija, balneoterapija. fizio i kinezi terapija, masaža, edukacija bole snika i dr.

Za razliku od sokobanjskih, termomineralne vode Jošanice (16 km od Sokobanje) su skoncentrisane na jednom mestu – r malom erozionom proširenju na levoj obali reke Jošanice. Detaljnim analizama koje je izvršila Katedra za balneoklimatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu (1995) utvrdeno je prisustvo pet vrsta lekovitih voda sumporna, gvozdena Ii II. crvena, i stomačna voda, sa sledećim strukturnim vrednosnim pokazateljima.

Vode Banje Jošanica spadaju u grupu oligomineralnih hipotermi, sa sledećim osnovnim medicinskim indikacijama: hronična zapalenja želuca idvanaestopalačnog creva, poremećaji motorike bilijarnog trakta i debe log creva, stanja posle hirurških intervencija kod hroničnih bolesti želuca, dvanaestopalačnog creva i žučnih puteva, hronične urinarne infekcije. šećerna bolest, anemija, kožne bolesti, ekcemi i dr. Najčešči način upo trebe lekovitih voda je kupanjem (uz dogrevanje) i pljenjem. Prema hemijskom sastavu i dominantnim indikacijama ove vode su dosta slične onima iz Vrnjačke Banje. To, u stučaju njihove komplementarne primene sa sokobanjskim izvorima, pruža mogućnosti formiranja raznovrsne i kvalitetne zdravstvene ponude u Sokobanji, kao i ostvarenja značajne komparativne prednosti i konkurentske pozicije na turističkom tržištu, što se može sagledati i iz narednog uporednog pregleda osnovnih medicinskih infikacija TM voda Sokobanje, Jošanice i Vrnjacke banje.

Od ostalih hidrografskih objekata, disperzno razmeštenih po teritoriji opštine, izraženim turističkim atraktivnostima i ekološkim vrednostima ističu se sledeći: (1) reka Moravica sa: čistom i kvalitetnom dom (vodosnabdevanje Banje i navodnjavanje obradivih površina u aluvijalnoj ravni), virovima i proširenjima u koritu (kupanje), plemenitim vrstama ribe.

Pogledajte i ovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: