Biogeografske vrednosti Sokobanje

Kada je u pitanju banjski turistički prostor i njegova rekreativno zdravstvena funkcija, od posebnog značaja su biogeografske vrednosti koje čine raspoloživa vegetacija i hortikulturna uređenost. Na širem prostoru opštine, naročito na pojedinim okolnim planinama, zastupljena je raznolika autohtona šumska vegetacija: topola i vrba u nižim, grab, hrast, jasen, javor, cer i dr. u srednjim, te mešovite sastojine bukove, hrastove i četinarske šume u višim predelima. Mestimično se sreću i kompleksi zasađenih četinarskih vrsta, koji još više doprinose pejzažno estetskoj, ambijentalnoj i zdravstveno-rekreativnoj vrednosti vegetacije u pojedinim delovima teritorije opštine. Nekada su šume na ovom pros toru zauzimale znatno veće površine, ali su brojnim čovekovim aktiv nostima znatno degradirane kako u pogledu prostornog obuhvata, tako i izmene strukture. Najviše su stradale kvalitetne šumske sastojine (hra Istove, bukove i četinarske), naročito u dolinskom delu i po severnom i zapadnom planinskom obodu (krčenje radi dobijanja obradivog zemljišta, seča u cilju obezbeđenja ogreva i građevinskog materijala, zimska pre hrana stoke-lisnici, seča kvalitetnog drveta za potrebe rudarstva, ko zaranje i dr.). Paralelno sa istorijskim i društveno-ekonomskim prome nama menjala se i uloga šuma u životu lokalnog stanovništva, uz is tovremeno širenje njihovih funkcija, među kojima danas veoma značajno mesto pripada zaštitnoj, zdravstvenoj i rekreativnoj-turističkoj funkciji. Inače, danas se pod šumskom vegetacijom nalazi oko 21000 hektara (između 35 i 40% teritorije opštine), na osnovu čega se Sokobanja svrstava među srednje šumovite oblasti. Od toga bukovoj šumi pripada oko 11500 ha (54,7%), hrastovoj oko 5000 ha (23,8%), zasadenim četinarima oko 1300 ha (6,1%) i ostalim šumskim sastojinama oko 3500 ha (16,6%).

Sokobanja se odlikuje i atraktivnim šumskim kompleksima u nepos rednom banjskom okruženju. Oni imaju veoma izražen uticaj na mikrok limu Banje, sa značajnim doprinosom čistoći vazduha i bogatstvu kiseonika u njemu. Posebno su vredne šumske sastojine na Ozrenu, čija se zdravstvena funkcija, uz visoku komplementarnost sa klimatskim ele mentima, koristi u lečilišne svrhe u okviru rada Specijalne bolnice za ne specifične plućne bolesti, Sanatorijuma za tuberkulozu i Očnog stacion ara.

Pored pomenutih vrednosti, šumske sastojine čine i značajna sta ništa brojnih životinja, od kojih se neke svrstavaju u grupu lovno intere santnih vrsta i mogu činiti bazu intenzivnijem razvoju lovnog turizma: srna, divlja svinja, zec, lisica, poljska jarebica, fazan, prepelica, šljuka i dr. Međutim, da bi ovaj vid selektivnog turizma, koji spada u grupu na jprofitabilnijih vidova turističkog prometa, mogao dobiti širu i kvalitetniju razvojnu bazu neophodno je preduzeti niz organizacionih, uzgojnih i zaštitnih aktivnosti. Posebna uloga u tom pogledu pripada Lovačkom društvu “Soko” iz Sokobanje, koje gazduje lovištem na celokupnoj teri toriji opštine. Međutim, u pripremi je izdvajanje zajedničkih lovišta u graničnim pojasevima sa susednim opštinama, kojima će gazdovati “Srbijašume”. Ovo može imati pozitivan odraz na kvalitet ponude i efi kasniji razvoj lovnog turizma.

U florističkom sklopu banjskog prostora, međutim, veoma značajne vrednosti predstavljaju uređene parkovske površine koje zahvataju oko 5 ha. Među njima dominantnu poziciju ima centralni gradski park sa površinom od 2,20 ha, u okviru koga se nalazi i najstarije banjsko ku patilo “Park”, zatim park na Banjici (2,05 ha) sa istoimenim kupatilom, kao i nekoliko manjih parkovskih površina (od 0,30 do 0,40 ha). Parkovi su relativno uredeni i opremljeni raznovrsnim fondom visokog i niskog rastinja, u kome dominiraju autohtone biljne vrste dopunjene različitim ukrasnim biljkama i cvetnim oazama. One znatno pojačavaju estetsku i psihohigijensku funkciju kako ovih površina, tako i celokupnog banjskog prostora. Mada nisu adekvatno uredene i opremljene, parkovske povr šine služe šetnji, prijatnom i mirnom odmoru turista u prirodnom ambi jentu. U tu svrhu se mogu koristiti i uredene zelene površine oko hotela Zdravljak, Sunce i Moravica.

Posebnu florističku i zdravstvenu vrednost područja Sokobanje čini samoniklo lekovito bilje. Naime, ovaj prostor je od davnina poznat po brojnim korisnim vrstama lekovitih i drugih biljaka, koji u okviru sve kolikog bogatstva i raznolikosti flore istočne Srbije zauzima jedno od najznačajnijih mesta. Najnovija istraživanja lekovitih i aromatičnih biljaka ovog kraja potvrdila su kako raznolikost i bogatstvo određenih vrsta na pojedinim prirodnim nalazištima (naročito na Rtnju, Ozrenu i Devici), tako injihov visok kvalitet u pogledu lekovitih sastojaka. Utvrđeno je prisustvo oko 200 vrsta (medu kojima ima i endemskih), od kojih su najpoznatije rtanjski čaj, kantarion, majčina dušica, vranilovka, podubica, lipa, ha jdučica, iva i dr. Ovakvo bogatstvo lekovitog bilja ima višestruke vred nosti kako za prostor i lokalno stanovništvo (zdravstvena funkcija i tur istička atraktivnost područja, značajan izvor prihoda stanovništva), tako i za turističke posetioce (rekreacija u ekološki očuvanom prirodnom pros toru uz branje bilja).

Pogledajte i ovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: