Turističko zoniranje Sokobanje

Sokobanja

Prethodna analiza je pokazala da jedno od bitnih obeležja turističkih potencijala opštine Sokobanja čini, na jednoj straní, disperzan prostorni razmeštaj temeljnih razvojnih vrednosti, a na drugoj, povećana koncentracija prirodnih i antropogenih motiva u pojedinim delovima teritorije. Na tim osnovama, moguće je izvršiti odgovarajuće zoniranje prostora opšti ne, odnosno izdvajanje predeonih celina u okviru kojih bi turizam trebao da čini noseću razvojnu delatnost, ili jednu od vodećih grana privrednog razvoja, a koje bi namenski trebalo opredeliti, zaštititi i urediti za ovu funkciju. Južna zona. Obuhvata banjski prostor sa neposredním planinskim zaleđem Ozrena i Leskovika. Karakteriše je koncentracija brojnih, raznolikih i visokovrednih prirodnih i antropogenih turističkih po tencijala: izvori termomineralne vode, gas radon, klimatske vrednosti, geomorfološki objekti, bujna i raznolika vegetacija, ekološke i ambijen talne vrednosti, reka Moravica, vertikalna disekcija reljefa (između 300 i 1200 m n.v.), kulturno-istorijske vrednosti, povoljan saobraćajní položaj i dr. Na pomenutim drugim obeležjima temelji se njena visokoizražena Izdravstvena i rekreativna funkcija, kao i mogućnost razvoja više vidova selektivnog turizma: zdravstvenog (stacionarnog), rekreativnog, ek ološkog, sportsko-manifestacionog, izletničkog, kongresnog, tranzitnog i dr. Raznolika motivska sadržajnost i turistička funkcionalnost elemenata svrstavaju ovu zonu među najatraktivnije i najperspektivnije banjske tur ističke centre u Srbiji, pa i SR Jugoslaviji.

U dosadašnjem razvoju turizma na teritoriji opštine Sokobanja, ova zona je odigrala ključnu ulogu. U njoj je izgraden najveći deo receptivnih objekata i sadržaja (turističkih i zdravstvenih); ovde se realizuje ogromna većina turističkog prometa i ekonomskih efekata od turizma; na ovom prostoru je najviše urađeno u pogledu integrisanja turizma i komplemen tarnih delatnosti, itd.

■ Severna zona. Zahvata severni deo teritorije opštine koji čine prostor Banje Jošanica, planinski masiv Rtnja i atraktivni atar sela Vrmdža. Osnovne turističke vrednosti ove zone su: izvori termomineralne vode i lekovito blato (peloid) u Jošanici, odgovarajuće klimatske vred nosti, vertikalna disekcija reljefa (između 400 i 1565 m n.v.), prirodne ambijentalne vrednosti, Vrmdžansko jezero, kulturno-istorijsko naslede (posebno ostaci utvrđenja starog Vrmdžanskog grada smeštenog na uzvišenju sa koga se pruža izvanredan pogled na skoro celu kotlinu), ru ralna obeležja i dr. Pomenute i druge vrednosti čine temeljnu osnovu za formiranje specifičnih turističkih sadržaja i razvoj više vidova selektivnog turizma: zdravstvenog (stacionarnog), izletničkog, seoskog, lovnog, planinarskog, speleološkog i dr. ited som ez sno

( Za razliku od prethodne, ova zona se nalazi na znatno nižem ste penu razvijenosti turističke i zdravstvene delatnosti, tako da predstavlja potencijalnu vrednost kojoj tek predstoji adekvatna valorizacija i in tenzivniji ristički razvoj. U tom kontekstu, poseban značaj i dominantan prioritet treba dati Banji Jošanici. Naime, dosezanjem višeg nivoa razvi jenosti ova banja bi mogla prerasti u značajan centar logističke podrške u cilju turističkog aktiviranja ostalih delova zone i intenziviranja razvoja severnog dela opštine. Izgradnjom planiranog puta prema Paraćinu ova zona će znatno dobiti u pogledu veće otvorenosti, kvalitetnije i brže tur ističke dostupnosti. Pored toga, ovde su prisutne mogućnosti za efikasno brojnih delatnosti turizma, zdravstva, poljoprivrede (ratarstva i stočarstva), domaće radinosti i dr.

Jugozapadna zona

Smeštena na jugozapadnom ulazu u Sokobanjsku kotlinu ova zona zahvata pripadajući deo Bovanskog jezera i istoimene klisure, kao i kontaktne delove Beljevine i Oštrikovca. Domi nantne turističke atraktivnosti ove zone čine: hidroakumulacija, atrak tivna klisura, pejzažne vrednosti okolnog prostora, tranzitna pozicijai drugo, koje posebno pogoduju razvoju ribolovnog, izletničkog i tranzitnog turizma, sa sledećim dominantnim sadržajima – pecanje, kupanje, piknik u prirodi, sportsko-rekreativne aktivnosti na vodi, šetnja, ugostiteljske druge usluge.

■Jugoistočna zona. Zahvata širi prostor planine Device. čije osnovne turističke atraktivnosti čine: vrelo Moravice, šumski kom pleksi, klima, pašnjačke površine, ugodan planinski ambijent, ekološke vrednosti i dr. Tu je i selo Dugo Polje, sa kojim se može računati u po gledu razvoja seoskog turizma. U razvojnom pogledu, ova zona je izrazito komplementarna južnoj zoni pa je u tom smislu sadržinski treba opremati i organizovati, tako da se u dogledno vreme funkcionalno može spojiti sa njom. U tom cilju, veoma značajna bi bila izgradnja planinskog puta koji bi povezivao Ozren, Leskovik i Devicu i činio sastavni deo veoma atraktivnog kružnog turističkog toka Sokobanja-Ozren-Leskovik Devica-Čitluk dolina Moravice-Sokobanja.

■ Istočna zona. Zauzima istočni deo teritorije opštine sa seoskim naseljima Seselac, Milušinac i Čitluk, te planinama Krstatac (1069 m), Slemen (1098 m), Obli i Jelovi Dol. Odlikuje se potencijalima koji pogoduju razvoju izletničkog i seoskog turizma. Međutim, imajući u vidu znatno izraženiju turističku atraktivnost prethodnih zona, ovaj deo teritorije opštine će imati pretežno lokalni značaj, pa ga u tom smislu razvojno treba i koncipirati.

Izdvajanje pomenutih zona ne znači funkcionalno razjedinjavanje teritorije opštine, već samo njenu operativnu diferencijaciju. Naprotiv, ona se mora tretirati kao jedinstven turistički prostor na kome će se, fazno i uz odgovarajuću razvojnu dinamiku, formirati celovit (integralan) turistički proizvod Sokobanje. U tom pogledu, prva i druga zona treba da čine primarne i prioritetne turističke prostore, okosnicu i nosioce razvoja turističke delatnosti na teritoriji ove opštine. Pored toga, one treba da imaju i snažno izraženu integrativnu ulogu u cilju funkcionalnog povez ivanja i pružanja logističke podrške ostalimsekundarnim zonama, koje razvojno treba usmeravati tako da, što je moguće više, budu komplemen tarne primarnim zonama. Pri tome treba ići u dva osnovna pravca – for mirati ih kao izletišta za banjske goste i lokalno stanovništvo, te kao atraktivna izletišta za stanovništvo okolnih gradskih naselja.

Pogledajte i ovo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: